• Fotowoltaika

  FOTOWOLTAIKA

  Osoby zainteresowane w??asn? elektrowni? s??oneczn? zapraszamy do kontaktu.Mamy na swoim koncie setki zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

  WWW.DUTERM-ENERGY.PL nowa strona !!!!

  Nasza firma rozszerza dzia??alno??? o monta?? i sprzeda?? instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu na dniach planujemy uruchomi? now? stron? o (…)

  Zmiana cennik??w produkt??w HM

  01.04.2014

  Od dnia 1.04.2014 obowi?zuj? new ceny na produkty firmy HM. Aktualne cenniki do pobrania w zak??adce Cenniki i Katalogi.

  Targi AQUA-TERM Nitra

  14.02.2013
  W dniach 12-15.02.2013 w miejscowo??ci Nitra na S??owacji odby??y si? targi AQUA-TERM. Jest to najwi?ksza impreza targowa zwi?zana z technik? grzewcz? i sanitarn? w tym kraju. Odbyli??my tam wiele ciekawych (…)

Kaloryfery

Oferta grzejników

Rynek grzejników podlega silnej konkurencji. Wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwi?za?? zajmuje bardzo wa??ne miejsce w naszej strategii rozwoju i jest wa??nym warunkiem d??ugofalowego sukcesu firmy HM. Nasze do??wiadczenie w produkcji kaloryferów liczy ju?? ponad 40 lat. W ci?gu tego okresu wiele opracowanych przez nas rozwi?za?? znalaz??o sta??e miejsce w ofercie bran??owej. Od pierwszego lakierowania produkcyjnego, poprzez seryjne zestawy zaworów LX, a?? po model GALANT. Równie?? rewolucyjna technologia modelu CENTARA nie stanowi naszego ostatniego s??owa. Wyroby firmy HM wyznaczaj? rynkowe i technologiczne trendy.

Galant

Kaloryfer Galant

GALANT nale??y do najnowocze??niejszych i bezwarunkowo najlepszych grzejników z integralnie wbudowanymi przy???czeniami.

wi?cej

Centara

Kaloryfery Centara

Koncepcja modelu CENTARA otwiera nowe perspektywy w rozwi?zaniach przy???czy ??rodkowych.

wi?cej

Vertical

Grzejnik Vertical

GALANT nale??y do najnowocze??niejszych i najlepszych grzejników z integralnie wbudowanymi przy???czeniami.

wi?cej

Produkty firmy HM – w szczególno??ci profilowane powierzchnie modelu GALANT oraz CENTARA stawiaj? wysokie wymagania wobec technologi produkcji. Z tego powodu stosowana przez nas stal jest najwy??szej jako??ci.
Stanowi to istotny warunek zachowania najwy??szych wymogów jako??ciowych stawianych naszym produktom.

Przyk??adem zapewnienia jako??ci produktu jest proces nak??adania pow??ok lakierniczych

 • lakierowanie w najbardziej zaawansowanych technologiach AT daj?ce grzejnikom optymaln? ochron? antykorozyjn?.
 • pozytywnie zaliczone testy kondensacyjne zapewniaj? bezproblemowa eksploatacj? w pomieszczeniach o podwy??szonej wilgotno??ci powietrza
 • regularnie prowadzone kontrole procesów malowania gwarantuj? powtarzalno??? struktur pow??ok lakierniczych.

W wyniku tych dzia??a?? powstaj? markowe grzejniki o najwy??szych europejskich standardach jako??ciowych. Na dowód tego nasze kaloryfery obj?te s? 10- letni? gwarancj?.

Nadanie grzejnikom GALANT oraz CENTARA atestu Higienicznego przez PZH bez wzgl?du na typ grzejnika umo??liwia stosowanie ich we wszystkich obiektach u??yteczno??ci publicznej poniewa?? p??askie powierzchnie oraz szybko zdejmowany ''grill'' umo??liwiaj? ??atwe czyszczenie urz?dzenia i zapewniaj? trwa??? higien?.

Firmowe grzejniki p??ytowe GALANT produkowane s? od 1994 roku w nowo wybudowanym nowoczesnym i w pe??ni zautomatyzowanym zak??adzie w Dingelstädt w Niemczech.. Z ok. 100 pracownikami i 35 000 m2 powierzchni hal produkcyjnych oraz magazynów firma HM nale??y do czo??ówki producentów na rynku urz?dze?? grzewczych. Rokrocznie nasz zak??ad opuszcza 4 miliony najwy??szej jako??ci grzejników. W Polsce grzejniki firmy HM dost?pne s? od 1999 r. Obecnie wy???cznym dystrybutorem grzejników GALANT i CENTARA na terenie Polski jest firma DU-TERM z ?odzi.