• Fotowoltaika

  FOTOWOLTAIKA

  Osoby zainteresowane w??asn─? elektrowni─? s??oneczn─? zapraszamy do kontaktu.Mamy na swoim koncie setki zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

  WWW.DUTERM-ENERGY.PL nowa strona !!!!

  Nasza firma rozszerza dzia??alno??─? o monta?? i sprzeda?? instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu na dniach planujemy uruchomi─? now─? stron─? o (…)

  Zmiana cennik??w produkt??w HM

  01.04.2014

  Od dnia 1.04.2014 obowi─?zuj─? new ceny na produkty firmy HM. Aktualne cenniki do pobrania w zak??adce Cenniki i Katalogi.

  Targi AQUA-TERM Nitra

  14.02.2013
  W dniach 12-15.02.2013 w miejscowo??ci Nitra na S??owacji odby??y si─? targi AQUA-TERM. Jest to najwi─?ksza impreza targowa zwi─?zana z technik─? grzewcz─? i sanitarn─? w tym kraju. Odbyli??my tam wiele ciekawych (…)

 

 

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ??adnych informacji, z wyj─?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi─? dane informatyczne, w szczególno??ci pliki tekstowe, które przechowywane s─? w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone s─? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─? nazw─? strony internetowej, z której pochodz─?, czas przechowywania ich na urz─?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj─?cym na urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─?cym do nich dost─?p jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzib─? pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane s─? w celu:
 1. dostosowania zawarto??ci stron internetowych Serwisu do preferencji U??ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno??ci pliki te pozwalaj─? rozpozna─? urz─?dzenie U??ytkownika Serwisu i odpowiednio wy??wietli─? stron─? internetow─?, dostosowan─? do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagaj─? zrozumie─?, w jaki sposób U??ytkownicy Serwisu korzystaj─? ze stron internetowych, co umo??liwia ulepszanie ich struktury i zawarto??ci;
 3. utrzymanie sesji U??ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─?ki której U??ytkownik nie musi na ka??dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─? loginu i has??a;
 1. W ramach Serwisu stosowane s─? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „sta??e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s─? plikami tymczasowymi, które przechowywane s─? w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??─?czenia oprogramowania (przegl─?darki internetowej). „Sta??e” pliki cookies przechowywane s─? w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika przez czas okre??lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni─?cia przez U??ytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane s─? nast─?puj─?ce rodzaje plików cookies:
 1. „niezb─?dne” pliki cookies, umo??liwiaj─?ce korzystanie z us??ug dost─?pnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj─?ce pliki cookies wykorzystywane do us??ug wymagaj─?cych uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies s??u??─?ce do zapewnienia bezpiecze??stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu??y─? w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajno??ciowe” pliki cookies, umo??liwiaj─?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umo??liwiaj─?ce „zapami─?tanie” wybranych przez U??ytkownika ustawie?? i personalizacj─? interfejsu U??ytkownika, np. w zakresie wybranego j─?zyka lub regionu, z którego pochodzi U??ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl─?du strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umo??liwiaj─?ce dostarczanie U??ytkownikom tre??ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa??.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie s??u??─?ce do przegl─?dania stron internetowych (przegl─?darka internetowa) domy??lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika. U??ytkownicy Serwisu mog─? dokona─? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotycz─?cych plików cookies. Ustawienia te mog─? zosta─? zmienione w szczególno??ci w taki sposób, aby blokowa─? automatyczn─? obs??ug─? plików cookies w ustawieniach przegl─?darki internetowej b─?d?? informowa─? o ich ka??dorazowym zamieszczeniu w urz─?dzeniu U??ytkownika Serwisu. Szczegó??owe informacje o mo??liwo??ci i sposobach obs??ugi plików cookies dost─?pne s─? w ustawieniach oprogramowania (przegl─?darki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, ??e ograniczenia stosowania plików cookies mog─? wp??yn─?─? na niektóre funkcjonalno??ci dost─?pne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urz─?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i wykorzystywane mog─? by─? równie?? przez wspó??pracuj─?cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Wi─?cej informacji na temat plików cookies dost─?pnych sekcji „Pomoc” w menu przegl─?darki internetowej.