• Fotowoltaika

  FOTOWOLTAIKA

  Osoby zainteresowane w??asn─? elektrowni─? s??oneczn─? zapraszamy do kontaktu.Mamy na swoim koncie setki zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

  WWW.DUTERM-ENERGY.PL nowa strona !!!!

  Nasza firma rozszerza dzia??alno??─? o monta?? i sprzeda?? instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu na dniach planujemy uruchomi─? now─? stron─? o (…)

  Zmiana cennik??w produkt??w HM

  01.04.2014

  Od dnia 1.04.2014 obowi─?zuj─? new ceny na produkty firmy HM. Aktualne cenniki do pobrania w zak??adce Cenniki i Katalogi.

  Targi AQUA-TERM Nitra

  14.02.2013
  W dniach 12-15.02.2013 w miejscowo??ci Nitra na S??owacji odby??y si─? targi AQUA-TERM. Jest to najwi─?ksza impreza targowa zwi─?zana z technik─? grzewcz─? i sanitarn─? w tym kraju. Odbyli??my tam wiele ciekawych (…)

Oferta / grzejnik Vertical

vertical

vertical

Grzejnik pionowy GALANT VERTIKAL stosujemy wsz─?dzie tam gdzie brakuje miejsca na zastosowanie tradycyjnych grzejników. W─?ski (od 0,35m do 0,90m), dostarczany w wysoko??ciach a?? do 2,2 m, bezproblemowo mo??e spe??ni─? wymagania ka??dych pomieszcze??, nawet tych o du??ym zapotrzebowaniu w ciep??o. Grzejniki VERTIKAL s─? atrakcyjnym wydajnym ??ród??em ciep??a a poprzez du??─? powierzchni─? promieniowania grzejnik ten stwarza szczególnie przyjemny klimat w danym pomieszczeniu. Dodatkow─? korzy??ci─? jest mo??liwo??─? zastosowania odpowiednich wieszaków na r─?czniki.

Dane techniczne grzejnika

 • Produkt niemiecki wyprodukowany przez koncern HM w nowoczesnej fabryce w Dingelst?Ądt
 • Grzejniki VERTIKAL wykonane s─? z walcowanej na zimno blachy stalowej z estetycznymi przet??oczeniami co 33 1/3 mm
 • Typoszereg grzejnik??w VERTIKAL obejmuje wysoko??ci konstrukcyjne :1200,1500,1800,2200mm oraz d??ugo??ci od 350 do 900mm.
 • Zamkni─?ta , dwup??ytowa budowa (typ 20), z nak??adanymi ??ciankami bocznymi.
 • Centralnie wbudowany zestaw przy??─?czeniowy umo??liwia zasilanie grzejnika od do??u i we wszystkich wielko??ciach znajduj─? si─? w tej samej pozycji, co pozwala na bezproblemow─? zmian─? wielko??ci grzejnik??w nawet w przypadku, kiedy instalacja jest ju?? wykonana.
 • Najwy??szej jako??ci tr??jwarstwowa pow??oka lakiernicza( podk??ad z ??ywicy ,pow??oka wyko??czeniowa- proszkowa , nak??adana metod─? elektroforezy) gwarantuje trwa??─?,atrakcyjn─? i ??atw─? w utrzymaniu czysto??ci powierzchni─? zewn─?trzn─?.
 • Grzejniki VERTIKAL polakierowane s─? w kolorze RAL 9016 (??nie??nobia??y), mo??liwe jest tak??e lakierowanie wg palety RAL na zam??wienie.
 • Maksymalna temperatura robocza 110┬░ C, maks. ci??nienie robocze 6 bar (ci??nienie pr??bne 10 bar)
 • Moc grzewcza sprawdzona i ustalona wg DIN EN 442
 • Atest Higieniczny PZH : HK/B/1466/01/2005
 • Gwarancja: 10 lat

Do pobrania
Ulotka Vertikal 2014