• Fotowoltaika

  FOTOWOLTAIKA

  Osoby zainteresowane w??asn─? elektrowni─? s??oneczn─? zapraszamy do kontaktu.Mamy na swoim koncie setki zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

  WWW.DUTERM-ENERGY.PL nowa strona !!!!

  Nasza firma rozszerza dzia??alno??─? o monta?? i sprzeda?? instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu na dniach planujemy uruchomi─? now─? stron─? o (…)

  Zmiana cennik??w produkt??w HM

  01.04.2014

  Od dnia 1.04.2014 obowi─?zuj─? new ceny na produkty firmy HM. Aktualne cenniki do pobrania w zak??adce Cenniki i Katalogi.

  Targi AQUA-TERM Nitra

  14.02.2013
  W dniach 12-15.02.2013 w miejscowo??ci Nitra na S??owacji odby??y si─? targi AQUA-TERM. Jest to najwi─?ksza impreza targowa zwi─?zana z technik─? grzewcz─? i sanitarn─? w tym kraju. Odbyli??my tam wiele ciekawych (…)

THEMA

galant

THEMA to grzejnik na czasie. Najnowszy produkt w rodzinie HM. Dostarczany z g??adk─? p??yt─? czo??ow─?, doskonale wpisuje si─? w aktualnie panuj─?ce trendy w nowoczesnym budownictwie i architekturze. Du??a ró??norodno??─? wymiarów, wersja pionowa, trzy rodzaje pod??─?czenia    ( C, VK, M ) pozwalaj─? zastosowa─? ten model grzejnika zarówno w nowych jak i modernizowanych instalacjach. Oferowany jest standardowo w kolorze bia??ym oraz za dop??at─? w kolorach specjalnych i palecie kolorów RAL.


DANE TECHNICZNE GRZEJNIKA

 • Produkt niemiecki wyprodukowany przez koncern HM w nowoczesnej fabryce w Dingelst?Ądt
 • Grzejniki THEMA wykonane s─? z walcowanej na zimno blachy stalowej.
 • Typoszereg grzejnik??w THEMA obejmuje wysoko??ci konstrukcyjne :300,400,500,600,900 mm oraz d??ugo??ci od 400 do 3000 mm.
 • Zamkni─?ta, dwu - i tr??jp??ytowa budowa z o??ebrowaniem konwekcyjnym(typ 21,22,33) lub bez niego (typ 20), ze wspawanymi ??ciankami bocznymi i nak??adanym, ??atwym do zdemontowania grillem (pokryw─? wierzchni─?).
 • Dwa warianty p??yty czo??owej g??adka ( PLAN ) lub z delikatnymi poziomymi przet??oczeniami ( LINE )
 • Grzejniki THEMA wyst─?puj─? w wersji z pod??─?czeniem: bocznym ( K ), dolnym ( VK ) oraz centralnym ( M )
 • Pod??─?czenie centralne M ( w osi grzejnika ) wykonane jest w technologi CENTARA odpowiadaj─?cej za nagrzewanie si─? w pierwszej kolejno??ci przedniej p??yty grzejnika, zwi─?kszaj─?c udzia?? promieniowania w procesie ogrzewania.
 • Grzejnik kr??─?ce przy??─?czeniowe o wewn─?trznym gwincie R 1/2Ô?Ł
 • Najwy??szej jako??ci tr??jwarstwowa pow??oka lakiernicza( podk??ad z ??ywicy ,pow??oka wyko??czeniowa- proszkowa , nak??adana metod─? elektroforezy) gwarantuje trwa??─?,atrakcyjn─? i ??atw─? w utrzymaniu czysto??ci powierzchni─? zewn─?trzn─?.
 • Grzejniki THEMA polakierowane s─? w kolorze RAL 9016 (??nie??nobia??y), mo??liwe jest tak??e lakierowanie wg palety RAL na zam??wienie.
 • Maksymalna temperatura robocza 110┬░ C, maks. ci??nienie robocze 10 bar (ci??nienie pr??bne 13 bar)
 • Moc grzewcza sprawdzona i ustalona wg DIN EN 442
 • Gwarancja : 10 lat

PLIKI DO POBRANIA
Katalog grzejnik Thema 2014